Make your own free website on Tripod.com
Harminchárom

HOME

Dimitriosz

Az Atya, Fiú és Szentlélek nevében, a három alakban imádott egyetlen istenség nevében, valamint a minden tökéletes ajándékkal bennünket megajándékozó egyetlen Isten egylényegü Szentháromságának nevében írásra készítem, én Dimitriosz írnok, nyomorult bünös, dadogó és hebegô elmémet, bízván abban, hogy egyrészt a szóért esdeklô alázata miatt, másrészt a szavakat olvasók hasznára, elküldi hozzám a bölcsesség szellemét, és kellô szavakat ád nékem minden jónak adója, aki Isten mindenek felett, áldassék a neve örökkön-örökké.

A világi rendnek példázata

Úgy tetszik Istennek, mindenek megalkotójának, hogy a világ rendje az isteni tökéletesség példájára, miképpen a Mennyben, úgy a Földön is hármas alakban lakozzon.

Lakozik elsôbben a Krisztus Tanításában: az apostolok hirdetésében és az egyetemes zsinat határozataiban. Lakozik másodjára a Pátriárka bölcsességében, és, és lakozik harmadjára a Császár atyai hatalmában.

[bizony mondom én: a világ rendje a kardok élén lakozik, a dárdák hegyén és az arany dénárokban lakozik. Mindenekelôtt azonban a toll hegyén: mert mindennemü rendet és hatalmat írás szabályoz. Írás nélkül nincs hatalom, nincs rend és nincs tudás. Írástudók nélkül nincs stratégia és nincs taktika, pénzverés sincs és törvények sincsenek ]

Ezen hármasság fölött pedig, az Egylényegüségnek mintájára áll Krisztus Egyházának hatalma, megnyilatkozván mindháromban és bölcsessége által vezérelvén jóra és keresztény ékességre mindeneket, hogy a hívôknek sokasága derüs és örvendezô szemekkel tekintsen rá és büszkélkedjék benne.

[ismét mondom én, hogy írás nélkül az Egyház és annak hatalma sem létezik: mert maga az Evangéliom is szent írás, és köddé válott volna Krisztus urunk tanítása az evangéliomisták nélkül. Pálnak, Máténak, Márknak, Lukácsnak és Jánosnak, az írástudó apostoloknak munkája által szökkent szárba a mag!

Ezért mondom, hiszem és vallom én, hogy az igazi hatalom az írástudók kezében rejlik]

És miként a léleknek, testnek és szellemnek külön megvan szabott feladata a Teremtés csodálatosságában, úgy a világi és szellemi rend ezen három hordozójának is megvan a maga feladata:

I. az állam testének és rendjének ôrizôje a császári hatalom, mely az alárendelt népet és az eretnekségben tévelygôket a tökéletességre vezeti és ösztönzi. Az Ô feladata megôrizni a Hit alkalmazását és terjesztését, felékesíteni vele idegen nemzeteket és kiterjeszteni a bölcsesség fényét az Úr nagyobb dicsôségére;

[a birodalom alattvalóinak sorsa, és maga a birodalom léte is a pennák hegyén dôl el: a mindenkori hatalom az írnokok kezében rejlik: nagyobb hatalom, és nagyobb küldetés ez, mint a császároké. Nincs nagyobb hatalom, mint a huszonnyolc betü használatának hatalma: életet, halált adhat egyetlen betü, egyetlen szó használatának módja is. A császári akarat útja kezemen át vezet: ha akarnám, ellenkezôjét írhatnám le annak, amit a császár parancsol. Megtehetném, mert az írnokok fônöke vagyok és senki nem néz íróvesszôm alá. S bár utána, mihelyt az írás valósággá válik, megölhetnek és olajba fôzhetnek, a leírtak megfogannak és azon senki többé nem változtathat. Mi ez, ha nem nagyobb hatalom a császárinál is?

És mert én, Dimitriosz, okos ember vagyok, azt is megtehetném, hogy úgy írom le ezeket a szavakat, ahogyan a császár mondja, és mégsem ugyanaz lesz az értelme: mert egyetlen szó, egyetlen más helyre tett tollvonás is emberek és országok sorsa felett dönthet.

Kezem írását olvassák a perzsák, szaracénok, és gótok uralkodói - tollam hegyén kényes egyensúly lakik. Tudom, hogyan kell, és hogyan nem szabad megszólítani az uralkodókat, milyen cím kinek dukál, mitôl szédülnek és mitôl vadulnak meg a barbárok.

Mindezt megtehetném de nem teszem, miért is tenném? Írástudó vagyok, és írnok, nem császár, és nem stratéga. Jól tudom, hogy a világ maga is csekélység, és hiábavalóság minden és hiúságoknak hiúsága. Kevés vagy egyáltalán semmi külömbség nincs egy két garas ára adásvétel és egy császárok közötti szerzôdés leírása között. Emberi szó, gyarló ígéret csupán mindkettô: elmúlik, kihül tartalma, és mit sem jelent, hogy parasztok vagy éppenséggel császárok esküdtek-e?]

II. a szellem ôrizôje és kiteljesítôje a filozófia és igaz keresztény theológia eszközei által a Pátriárkának bölcsessége és az igazságnak hívô magyarázata a méltó és igazságos élet alapköveinek lerakása;

[kevés dolog van a világon, amit igazán érdemes leírni. Amit a hitrôl és az élet rendjérôl tudni kell, tíz mondatban leírható: ahogyan Mózes írta le a hegyen. Ne ölj. Ne lopj. Ne paráználkodj. Mindössze ennyi az, amit igazán fontos leírni.]

III. végezetül pedig az alattvalók és polgárok lelkének gondviselôje és kormányosa Krisztus tanítása, az áhítattal teljes hit, melyben érdemtelenül részesülünk az isteni kegyelem által.

Ámen.

[és érdemes leírni még a teljesen érdektelen dolgokat is: mert úgy hiszem, ezek is Istentôl valók. Minden, amibôl nincs hasznunk, de szép a léleknek és a szemnek: érdemes a megörökítésre. A sasok röpte, a dombon álló magányos tölgyfa, a bíbor égbolton szerteágazó villám mintázata. Az, hogy néha minden ok nélkül .......................... .............................................................................

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
.