Make your own free website on Tripod.com
Harminchárom

HOME

Lucilius Marcus

 

1. Fabius Drusus Apert köszönti barátja Lucilius Marcus.

2. Kérded tôlem, Fabius: min köszörüli nyelvét mostanság a színházak és csapszékek közönsége? Tudd hát, hogy újabban a különlegesen szerencsés embereket és érdem nélkül meggazdagodottakat pannonicusnak nevezik. Állítólag Veroniustól, a hispán költôtôl származik a mondás, miszerint mindenkinek, ki Pannóniából érkezik, két pár töke van. Persze, ô maga tagadja szerzôségét, mert példádat követni, kedves Fabiusom, se nem vonzó, se nem kellemes az okos embernek, és az igazságért nem kevesen jutottak számüzetésre. Márpedig e mondás igaznak látszik, mert lám: Titus, Traianus, Pius, boldog emlékü Aurelius, és az isteni Septimius is Pannóniából kapta a bíbortógát. Igaz, a két pár tök mellett három pannon légió segítette ôket.

3. Jut eszembe: immáron a Birodalomnak és a Városnak is két pár augustusi golyója van: ugyanis Bassius Caracalla, Septimius fia augustusi címet kapott, és társuralkodóvá lépett elô: bár, bizonyos, hogy egyelôre csak játszótársain és a szír rabszolgalányokon uralkodik. Mondják, legújabb ajándékként egy jegyest is kapott: Plautillát, Plautianus lányát adják feleségül hozzá. Az apósnak rögvest újabb szobrot emeltek a Fórumon. Azt rebesgetik, hogy ez a gonosz ember Plautilla összes nevelôjét kiheréltette titokban: jó, hogy a szerencsétlenek nem Pannóniából érkeztek, másként kétszer annyi dolog lett volna velük.

4. A pannon légiókból, melyek Septimiust a városba kísérték hajdanán, azóta párthus légiók lettek: és mióta Ktesziphón falait elegyengették a sivatagi porral, a császár is felvette címei közé a Parthicus nevet. Errefele ugyan sokan csak Byzanticusnak emlegetik nem titkolt keserüséggel, mert bizony Byzantium falai sem magasabbak a Ktesziphónénál. Holott nem is barbár pártusok, de a birodalom polgárai lakták és lakják ma is a várost, akiknek, más büne nem volt, csak a tiéd, Fabiusom: Pannónia helyett Ázsiára fogadott.

5. Háborúban azonban fölösleges a kérdés: hibás-e mindaz, ki rossz lóra fogad? Niger bukását Byzantium falai, a kivégzett elôkelôk, és a számüzettek sokasága bánja; de lehetnék ma én a számüzött, és Te, Fabiusom a moesiai helytartó tanácsadója és könyvtárosa. Az istenek azonban és a hadiszerencse nem így akarták, és azért mindketten hálát adhatunk, ámbár különösen én.

6. A hadiszerencse és az istenek pedig jó ideje már annak kedveznek, ki egyaránt bírja kelet és nyugat áldását. Pannónia és Szíria támogatása nélkül nincs tartós hatalom: tudja ezt minden józan ember, és tudja maga Septimius is, bár azt mondják, egyre ritkábban józan. Mindazonáltal tény, hogy birodalmát és trónusát okosan tartja egyensúlyban, mert szilárdan áll mindkét lábán. Sajnálom, hogy ez számodra, barátom, minden bizonnyal további tartós számüzetést jelent: de, minden bizonnyal szándéka van veled ott, Kolkhiszban az isteneknek. Septimius kormámyzói erényeirôl szólva azonban ismerd el: nem volt-e bölcs cselekedet részérôl Bál papjának lányát venni feleségül? Apósa így Kelet leghatalmasabb istene lett, és családjában egyesítette Pannóniát és Szíriát.

7. Innen, Byzantiumból, mióta a falak leromboltattak, igen jól látni kelet és nyugat fele egyaránt. A buta ember csak földet és vizet lát; de az okos ember innen, félútról láthatja legjobban kelet és nyugat serpenyôinek ingadozását. Egyenlô távolságra vagyunk a pannón és szír provinciáktól, és városunkban nemcsak a kereskedôk és az örömlányok, hanem a kémek és a követek is találkoznak. Hidd el nekem, barátom, Byzantium, ez a kisváros olyan érzékeny a Birodalom egyensúlyára, akár a mérleg nyelve.

8. Ezért, mi itt Byzantiumban nem aggódunk a falak lerontása miatt. Újjáépülnek hamarosan ezek a falak: valahol már csiszolják a kvadrátköveket hozzá. A császári haragnál hatalmasabb a császári érdek, és ahol nem hallszik a jajszó, meghallszik az arany pengése. Moesia gazdag tartomány: a moesiai kereskedôk pedig hosszú távon gondolkodnak. Byzantiumra szükség van, mert szükség van a szabad vámra. Legutóbb háromnapos cirkuszi játékokkal ajándékozták meg kereskedôink a császárt és a Város polgárait. Három nap alatt háromszáz rabszolga vére folyt el: tellett rá az új vallás követôibôl: bár nem tudom, vallásnak nevezhetjük-e a rabszolgák hitét.

9. Azt is mondják, és magam is tudok róla, hogy az új hitre számosan áttérnek a szabadok közül is. Nem aggódom érte, mert olyan divat ez is, mint az egyiptomiak babonái, vagy Mithrász kultusza: bár az is igaz, hogy sokakat nyugtalanít titokzatossága. Másrészt valóban káros az államra nélzve, mert a jó rabszolga drága, és fölösleges az arénákban pocsékolni vérüket istentagadásért. Ezért hát sokan azt mondják, jobb lenne felhagyni üldözésükkel, és maga is erre hajlok. Részemrôl nem veszek tudomást rabszolgáim hitérôl: felôlem akár szamarat is imádhatnak. Újabban immár filozófusaik is támadtak: bizonyos Tertullianus Karthágóban és egy Kelemen nevü görög Alexandrában. Nem csodálkozom rajtuk, mert köztudott, hogy a punok és a görögök mindenféle erkölcstelenségre képesek. De errôl máskor majd bôvebben írok, ha sikerül müveikbôl szereznem a helytartói könyvtár számára

10. Végezetül, szeretett barátom, mint ínyencfalatot a lakoma végén, jó hírt tartogatok számodra. Tudatom veled, hogy elmúlt héten az istenek akaratából Cynthia feleségem fiúgyermekkel ajándékozott meg. Bizonyos vagyok benne, hogy számodra is örömet szerez, ha elsôszülöttem a császár, és saját nevem mellett a tiédet is viselheti, ezért Fabius Septimius Marcusnak neveztük. Ne azt tekintsd, hogy egy hajdani trák rabszolga dédunokája viseli neved: hanem barátságunkat, mely ugyanolyan erôs kötelék, akár a vér.

Az istenek óvjanak, barátom. Élj egészségben.

.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

.